Linkedin

ایمنی بالا

جهت اطمینان از عدم اعمال فشار بالا به مسیر تنفسی بیمار، دستگاه مجهز به سیستم خروجی اطمینان است که در صورت مسدود بودن مسیر هوایی بیمار یا بالا بودن حجم اکسیژن، همراه با یک هشداردهنده صوتی، حجم اضافی اکسیژن را خارج می کند. در ایزی‌ونت سیستم هشداردهنده و خروجی اطمینان فشار درون بدنه قرار داده شده‌اند که موجب کاهش آسیب‌پذیری آن می‌گردد. علاوه بر این انتخاب حجم و فرکانس تنفسی تنها با فشردن دکمه قفل حالت اتوماتیک امکان‌پذیر است که از تغییر تصادفی تنظیمات جلوگیری می‌کند.