Linkedin

طراحی بهینه

ایزی‌ونت دستگاهی پرتابل و سبک با کاربری فوق العاده آسان می باشد. دستگاه می‌تواند در دو مد اتوماتیک و دستی استفاده شود. در حالت دستی که برای احیای قلبی-ریوی استفاده می‌گردد، کاربر با فشردن یک دکمه می تواند در زمان مناسب حجم مناسب اکسیژن را به بیمار برساند. در این حالت تنظیم زمان ماساژ قلبی و اکسیژن دهی در اختیار کاربر است.در حالت اتوماتیک که برای بیماران نیازمند به حمایت تنفسی و بیماران اینتوبه استفاده می‌شود،کاربر حجم و فرکانس تنفسی را با توجه به سن و جثه بیمار انتخاب کرده و با نظارت مداوم به بیمار اعمال می‌کند. دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که امکان خرابی به حداقل برسد.